@since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'MD^(F;=C?r]:(J}km-B=77~uWiU6J[)IAt=6|Hx(=,Mv b9ya}hWtID>5tL6^D[:'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'M8}O{qqo|@(Icy(0Q2rDh#0ZnfhnR%]tVza6-GEz#sH##dOoJ1L`4uhJX5=e]L#$'); define('LOGGED_IN_KEY', '-uNW+:J_OT2:5uFZ`Z9^ZV!zWCrsg&rvLr@fEs&TW^9R>/+B->1DrlA8&m<`j+Q`'); define('NONCE_KEY', 'V9a=gneHi7~!NvX20e,])fkJXZ7Vgq.sl}T@V(GWOD4y)^#%?]$h2OKq+L :?&TK'); define('AUTH_SALT', '%E]w&bSc~PEGR6)9jMP#+Jb6L-Gk:J<}RR(DWUaBriTVbTWKuX6e&&]`a7f 99TE'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'c=$,?f1pJFe%p|vUH&Q0@_};w[LMYa4G6$u!R#GN!JxO~.36t5mXP+MVZR3PC=<{'); define('LOGGED_IN_SALT', '&WvXIoI>BY3JG4j*zmPUwIgoHcD7zy0SeQC61n]R+f[$;fT^3*l(fkTs375:s;}>'); define('NONCE_SALT', 'G@eY?OBwoOf91!GO7`m%bzUL|&K330`i,1jN*wb=yn]AL@[j$sohKq^ r8.Oap^M'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska. * * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywować * obsługę języka niemieckiego. */ define('FS_METHOD', 'direct'); define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');